A1 A2 A3 Yetki Belgesi / Belgeleri Nerden Nereden Nasıl Alınır,

A1 A2 A3 Yetki Belgesi Başvurusu Ne Nedir Nerden Nereden Kimden Nasıl Alınır Verilir Yapılır
A Yetki belgesi: Ticari amaçla otomobil ile yolcu taşımacılığı ve oto kiralama işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın şekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

A1 A2 A3 Yetki Belgesi / Belgeleri Nerden Nereden Nasıl Alınır, Kimlere Verilir?

A1 Yetki belgesi: Otomobil ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapacaklara,
A2 Yetki belgesi: Otomobil ile uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara,
A3 Yetki belgesi: Oto kiralama işletmeciliği yapacaklara, verilir.
A1 A2 A3 Yetki Belgesi / Belgeleri Almak veya Yenilemek için istenen / gerekli özel şartlar koşullar nelerdir? Kimler A1 A2 A3 Yetki Belgesi / Belgeleri Alabilir?

a) A1 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 4 adet özmal ticari otomobil ile 20 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

b) A2 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 5 adet özmal ticari otomobil ile 40 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

c) A3 yetki belgesi almak için başvuranların, kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 adet özmal ticari taşıt ile 80 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine, sahip olmaları şarttır.

Ayrıca, A1, A2 ve A3 yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.

A3 yetki belgesi sahiplerinin yapacağı sözleşmelerin asgari şartları, Bakanlıkça belirlenir ve sözleşmeler Türkçe ve İngilizce yapılır.
A2 yetki belgesi sahipleri, bedelini ödemek kaydıyla başkaca bir şart aranmaksızın A1 yetki belgesini de alabilirler.A1 Yetki Belgesi Başvurusu İçin İstenen Aranan Alınan Evraklar Belgeler
1 - Yetki belgesi başvuru formu (Form KUGM 1010)
2 - Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
a) Nüfus cüzdan örnekleri
b) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
c) Mesleki yeterlilik belgeleri
d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
3 - Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. (En az 20.000 YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır)
İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımcılığı yapmak” ifadesi bulunacaktır. Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.
4 - Oda Sicil kayıt Belgesi; Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından,Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt Belgesinin Aslı
5 - Bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olunduğunu gösterir belge (kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği, noter onaylı tapu senedi ya da yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge)
6 - Taşımanın başlangıç, ara durak ve bitiş yerinin bulunduğu yerleşim yeri Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeyse ilgili Büyükşehir Belediyelerinden, diğer il ve ilçelerde ise ilgili Belediyelerden, taşımacı tarafından kalkış, ara durak ve varış noktası olarak belirlenen yerlerin trafik yoğunluğu/güvenliği açısından sakıncası olmadığına dair uygunluk yazısı
7 - Merkez adreste kendisine ait veya kullanımını haiz en az iki araçlık park yerinin olduğunu gösterir belge
8 - Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi ile 5, 6 ve 7 nci maddelerde belirtilen evrak
9 - Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasına gösteren belge
10 - Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge
11 - Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan en az 4 adet özmal otomobile sahip olunması zorunludur)
12 - Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları
13 - Düzenli taşımacılık yapılacak ise; taşıma hatlarına ait ücret ve zaman tarifeleri, sözleşmeye dayalı arızi/mekik seferler yapılacak ise taşıma sözleşmesinin onaylı bir örneği (taşıma sözleşmesi 1 ay içinde ibraz edilebilir)
14 - Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir)
A2 Yetki Belgesi Başvurusu İçin İstenen Aranan Alınan Evraklar Belgeler
1 - Yetki belgesi başvuru formu (Form KUGM 1010)
2 - Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin;
a) Nüfus cüzdan örnekleri
b) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil kaydı belgelerinin aslı
c) Mesleki yeterlilik belgeleri
d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri
3 - Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusu yer alacaktır. (En az 40.000 YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) İştigal konusunda, “Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunmak” veya “karayolu ile uluslararası yolcu taşımcılığı yapmak” ifadesi bulunacaktır. Ticaret Sicil Gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.
4 - Oda Sicil kayıt Belgesi; Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından,Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olunduğunu gösteren Oda Sicil kayıt Belgesinin Aslı
5 - Bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olunduğunu gösterir belge (kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği, noter onaylı tapu senedi ya da yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge)
6 - Merkez adreste kendisine ait veya kullanımını haiz en az üç araçlık park yerinin olduğunu gösterir belge
7 - Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi ile 5, 6 ncı maddelerde belirtilen evrak
8 - Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasına gösteren belge
9 - Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge
10 - Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan en az 5 adet özmal otomobile sahip olunması zorunludur)
11 - Taşıtlara ait “Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası” poliçelerinin asılları
12 - Kullanılacak 2 adet sınır kapısının bildirildiği yazı
13 - Banka dekontu (Yetki belgesi başvuru formu ve eki belgelerin Bakanlıkça incelenmesinden sonra, yetki belgesi verilmesinin uygun görülmesi halinde daha sonra ibraz edilebilir)

A3 Yetki Belgesi Başvurusu İçin İstenen Aranan Alınan Evraklar Belgeler
1 - Başvuru dilekçesi (firma yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacak)
2 - Ön Değerlendirme Formu (örneği internet sitemizde mevcut)
3 - Taşımacı gerçek kişi ise ilgili kişinin, tüzel kişilik ise firma ortakları ile temsili yetkili kişinin adli sicil belgesi ile nüfus cüzdanı örnekleri
4 - Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri)
5 - Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.
6 - Ticaret Oda Belgesi (belgede taşımacının unvanı, adresi, çalışma konusu- iştigali, sermayesi yazılı olacak)
7 - Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 10 adet özmal ticari otomobile ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri.
8 - Taşıtlara ait Zorunlu Ferdi Kaza Koltuk Sigortası:
9 - Asgari kapasite 5 yaşa kadar sağlanacak, A3 yetki belgesi sahiplerinin taşıt belgesine kayıt edilecek taşıtları ilk başvuru ve faaliyet süresince hiçbir şekilde 5 yaşından büyük olamaz.
10 - Merkezi adresine ait noter tasdikli Kira Kontratı veya Tapu fotokopisi .
11 - Yetki belgesi sahiplerinin bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkını haiz olmaları gerekir.
12 - Yetki belgesi ücreti olduğunu gösteren makbuz asılları (ücretler T.C. Ziraat Bankası Tandoğan Şubesinin 7071889-5003 veya Vakıflar Bankası 00158007280005003 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye Saymanlığı hesabına yatırılacaktır.)
13 - 80 milyar Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine,

NOT: Müracaat Bakanlığa yapılacaktır.
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !